Navigácia

www.resetar.sk
Nachádzate sa v: Domov O Nás Obchodné podmienky Všeobecné podmienky
Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

§1 Predávajúci

Ján Rešetár - Konzo Shop
Malohontská 1545
979 01  Rimavská Sobota, SR
IČO: 44044160
DIČ: 1073458980
IČ DPH: SK1073458980

Živnostenský list
Obvodný úrad v Rimavskej Sobote
odbor žinostenského podnikania
č.OŽP-Z/2008/00804-2
č.živnostenského registra 650-12717

§2 Kupujúci

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim

§3 Tovar

Tovar ponúkaný prostredníctvom internetového obchodu www.resetar.sk

§4 Objednávka

Kúpna zmluva realizovaná prostredníctvom internetového obchodu vzniká zaslaním potvrdenia na email kupujúceho počas procesu objednávky na internetovom obchode.

§ 5 Storno objednávky

Objednávku je možné kedykoľvek zrušiť telefonicky (0907 888 121), alebo emailom na adresu predávajúceho ( Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. ) bez udania dôvodu v prípade, že zo strany predávajúceho došlo k porušeniu podmienok dodania tovaru uvádzaných na stránke internetového obchodu.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku v prípade, že kupujúci uviedol v registračnom formulári a pri objednávke tovaru nepravdivé a zavádzajúce informácie. V prípade, že objednaný tovar z dôvodu náhleho vypredania skladových zásob nie je možné dodať, predávajúci sa zaväzuje informovať kupujúceho a dohodnúť s ním ďalší postup pri objednávke.

§ 6 Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Táto časť obchodných podmienok sa riadi § 7 - § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa... 102/2014 Z.z.

Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Na odstúpenie od zmluvy môže spotrebiteľ použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sa nachádza na konci tohto odseku.

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na vrátenie tovaru pričom dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy znáša Spotrebiteľ.

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Pri odstúpení od zmluvy musí spotrebiteľ vrátiť všetok tovar, ktorý bol predmetom zmluvy, spolu s vecami, ktoré boli pribalené v zásielke, a to nepoužívaný, v pôvodnom obale a opatrený pôvodnými etiketami a nálepkami. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Tovar nie je možné vrátiť na dobierku.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie tovaru a iných nákladov a poplatkov a to rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený, alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

§7 Dodacie podmienky

Predávajúci sa zaväzuje expedovať tovar označený s dostupnosťou do 24 h v nasledujúci pracovný deň od objednávky. Označenia dostupnosti v dňoch sa vzťahujú na pracovné dni. Miesto odberu - dodacia adresa tovaru je stanovená kupujúcim v procese objednávky a je možné určiť i inú adresu ako fakturačnú. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad - faktúru a dodací list. V prípade lezeckých potrieb, bude vystavený aj certifikát pre audit pre výškové práce.

§ 8 Cena dopravy

Štandarný spôsob dopravy tovaru je prostredníctvom dobierky Slovenskej pošty, alebo kuriérskou službou GLS.

Cena za dopravu a balné je rovnaká pri platbe dobierkou aj platbe dopredu pri oboch zásielkových službách.

Pri nákupe do 50,- eur:
Slovenská pošta: 3,48 eur s DPH.
Kuriérska služba GLS: 3,48 eur s DPH.

Pri nákupe nad 50,- eur poštovné neúčtujeme.

§ 9 Záruka

a) Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí. Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, má právo ju neprevziať.

b) Pre uplatnenie reklamácie platí bežný reklamačný postup. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak (5 rokov a podobne). Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný tovar predávajúcemu čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry. Doručiť tovar predávajúcemu je možné osobne alebo poštou na adresu prevádzky: Ján Rešetár, Malohontská 1757, 979 01  Rim. Sobota.

c) Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým alebo nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, prípadne iným porušením záručných podmienok. Zo záruky sú tiež vyňaté závady a poškodenia tovaru, spôsobené živelnou pohromou.

§ 10 Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov e-shop Konzo Shop.

Informácie a poučenie o právach v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

V súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov ste povinný poskytnúť svoje osobné údaje v rozsahu uvedenom v Registračnom formulári na webovom sídle www.resetar.sk. V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je spoločnosť Ján Rešetár. so sídlom Malohontská 1545, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 44044160 oprávnená spracúvať osobné údaje uvedené v Registračnom formulári ako aj údaje o nákupoch registrovaných užívateľov počas celého obdobia registrácie v e-shope Konzo Shop na účely registrácie užívateľov, vedenia databázy registrovaných užívateľov, spracovania objednávok, informovania užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky.
V prípade, že budete mať záujem o zrušenie registrácie v Konzo Shop, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámiť emailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. .
Konzo Shop - Ján Rešetár si vyhradzuje právo ukončiť registráciu v e-shope Konzo Shop, ak nebola za posledných 36 mesiacov zrealizovaná žiadna objednávka.
Po zrušení registrácie v e-shope Konzo Shop a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované.
Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje podľa Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu je Konzo Shop povinný uchovávať 10 rokov od vybavenia objednávky. Lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola objednávka vybavená. Po tejto lehote budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Zakliknutím políčka „Potvrdiť objednávku“ pri odosielaní objednávky a v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov udeľujete Konzo Shop svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených v Registračnom formulári ako aj údajov o Vašich nákupoch počas celej doby platnosti súhlasu na účely zasielania ponúk tovaru a služieb a informácií o rôznych akciách poštou, emailom alebo SMS správou.
Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámite na adresu Konzo Shop prípadne emailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. .
Po ukončení platnosti súhlasu, po odvolaní súhlasu a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne.
Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári budú poskytované sprostredkovateľom teda subjektom zmluvne spolupracujúcim ako sú prepravné a zasielateľské spoločnosti, IT správcovia databáz a pod.
Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári budú sprístupnené tretím stranám za účelom podpory, spravovania a rozvoja informačných systémov, vykonania auditu.
Beriete na vedomie, že Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od Konzo Shop vyžadovať informácie, odpis a opravu jej osobných údajov spracúvaných Konzo Shop.
Zoznam aktuálnych subjektov, ktorým budú Vaše osobné údaje poskytnuté: Slovak Parcel Service, s.r.o. (IČO-31329217), , Yegon, s.r.o. (IČO-35797924), Krea SK, s.r.o. (IČO-36553433).

§ 11 Záverečné ustanovenia

Potvrdením objednávky zároveň kupujúci prehlasuje, že sa pred jej vyplnením oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo "Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb." v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka Slovenskej Republiky.

§ 12 Ográn dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, Banská Bystrica

 

Facebook


Telefón pre objednávky
Po-Pi: 8.00 - 17.00
So: 9:00 - 12.00
0907 888 121

jan@resetar.sk

logo discover logo maestro logo mc logo visa.gif logo visa electron.gif

Pri objednávke nad 50€
doprava zdarma

Tovar podľa výrobcu